سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۲۸۷
اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - تاريخ قابل اجرا بودن تصويبنامه


شماره : تاریخ : ۱۹/۱۱/۱۳۴۲

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

2                 شماره 3هفته دادگستري صفحه 41

1 - تصويب نامه
2 - تاريخ قابل اجرا بودن تصويبنامه


تاريخ صدور تصويبنامه ، تاريخ تنظيم و امضاء آن درهيئت دولت است يا تاريخ ثبت در دفتر نخست وزيري ؟
باتوجه بمواد1287 و1305 قانون مدني كه عينا" درج ميگردد ، 
ماده 1287 - اسناديكه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه بنفع او وصيت شده معتبر است .
كميسيون مشورتي اداري و مالي و اقتصادي اداره حقوقي در جلسه مورخه 19/11/1342 در مورد سوال فوق چنين اظهارنظركرده است :
مطابق ماده 1287قانون مدني ، تصويبنامه سندي است رسمي و مطابق ماده 1305همين قانون تاريخ تنظيم در اسنادرسمي معتبراست و تاريخ تنظيم هم در تصويبنامه تاريخي است كه تصويبنامه امضاء مي شود و ثبت در دفتر نخست وزيري و ابلاغ آن براي اجرا جزء تنظيم نيست بلكه از مقدمات اجراست و غرض از تاريخ صدور همان تاريخ تنظيم و تاريخ امضاء تصويبنامه است نه تاريخ ثبت در دفتر نخست وزيري زيرا تصويبنامه بدون ثبت در دفتر نخست وزيري هم از نظرتنظيم چيزي كم ندارد و درست مانند راي محكمه است كه تاريخ صدور آن همان تاريخ امضاء راي از طرف قاضي است نه تاريخ پاكنويس و ثبت راي در دفتر محكمه .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109