سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۳۱۵
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - دردعوي تصرف عدواني خواهان بايدثابت كندكه مورددعوي قبل ازخارج شدن ملك ازتصرف او،دست كم يكسال درتصرف اوبوده است


شماره : 3036 تاریخ : 32/10/19

راي شماره : 3036 32/10/19

راي شعبه 4 ديوان عالي كشور
"چون درموقعي كه قضيه دردادگاه شهرستان مطرح وراي صادرشده آئين - دادرسي مدني مجري بوده ومطابق ماده 326قانون مزبورخواهان بايدثابت كند كه مورددعوي قبل ازخارج شدن ملك ازتصرف اودست كم يكسال درتصرف اوبوده و دادگاه بدون توجه به اين ماده ورسيدگي درزمينه آن حكم موردشكايت راصادر كرده وازاين جهت رسيدگي ناقص بوده وحكم مزبوربموجب ماده 559آئين دادرسي مدني شكسته ورسيدگي به دادگاه شهرستان ....ارجاع مي شود"

* سابقه *
راجع به اينكه درمورددعوي تصرف عدواني بدون احرازاينكه دست كم يكسال ملك درتصرف خواهان بوده حكم به رفع يدخوانده داده شده .
ماده 326آئين دادرسي مدني

وكيل كسي بعنوان تصرف عدواني نسبت به پنج دانگ ونيم ازششدانگ خانه اي دردادگاه بخش بريكنفراقامه دعوي نموده ودادگاه بخش پس از رسيدگي غياباخوانده رامحكوم كرده كه ازخانه رفع يدنموده وبه تصرف خواهان بدهد.
اين حكم موردپژوهشخواهي محكوم عليه واقع شده ودادگاه شهرستان پس از رسيدگي بشرح زيرراي ميدهد:
(نظربه اينكه قانون شهادت وامارات راجع است به اينكه عقودو ايقاعات درمازادازپانصدريال به گواهي گواهان ثابت نمي شودوطرح دعوي مربوط به تصرف عدواني است واثبات تصرف عدواني مبني برگواهي گواهان است وازاين نقطه نظرايرادوكيل پژوهشخواه واردنيست ونظربه اينكه پژوهشخواه درمرحله ابتدائي تقاضاي بازجوئي محلي كرده وحاضرنشده بشرح پرونده كارتقاضاي مجددموردي نداشته وردمي شود.
اينكه ايرادشده كه مبناي اطلاع گواهي گواهان معلوم نيست وازموارد جرح بشمارنيامده ومفادگواهي گواهان مشمول ماده 1315و1316قانون مدني است وصدورگواهينامه راجع به اخذواقعه وردپژوهشخوانده ازراه بام از دفترواقعه روزانه كشيك شهرباني درنظرمتصدي دادگاه موثرنبوده چه كه اصل قضيه مطروحه مربوط به تصرف عدواني است وپژوهشخوانده ادعاكرده است كه پژوهشخواه تصرفاتش عدواني است وحسب مندرجات پژونده بدوي هم گواهان خودرادرمحضردادگاه آورده وگواهي خودراداده اندومجروح نشده اندبنابر اين تقاضاي صدورگواهينامه بعلت عدم تاثيردرقضيه ردمي شود.
اينكه وكيل پژوهشخواه اظهارداشته است كه پژوهشخوانده خانه رابه ثبت داده است وموكله من برثبت اوواخواهي داده وبه اين لحاظ خواهان محسوب است واثبات قضيه مطروحه برعهده اومي باشدنظربه اينكه دعوي بعنوان واخواهي به ثبت نيست بلكه بعنوان تصرف عدواني است وپژوهش خوانده درمرحله ابتدائي سمت خواهان راداشته واثبات دعوي بعهده اوبوده وحسب مندرجات پرونده گواهان خودرا آورده وبرابرمقررات عمل كرده لذا اين ايرادنيزمردوداست ونظربه اينكه ايرادموجه ديگري بردادنامه نكرده دادنامه نامبرده استوارمي شود)
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه 4ديوان كشوررسيدگي كرده ودرحكم شماره 3632مورخ 30/10/19چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني "
شنبه 31مرداد1321                 صفحه 211و212