سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۲۷۹ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - اجراي حكم در مورد محكوم به كلي غيرموجود


شماره : تاریخ :

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

333               شماره 23هفته دادگستري صفحه 355

در موردي كه خواسته جنس كلي باشد مانندتعدادي پرتقال يا مقداري شالي به ارزش تعيين شده در دادخواست و اجرائيه براساس آن صدور يافته هرگاه جنس موجود نباشد و محكوم له از دريفات بهاي تعيين شده در دادخواست خودداري كند تكليف چيست ؟
با توجه به بند 3ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني وماده 55 قانون تسريع محاكمات و ماده 279 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد: ماده 72 در داخواست بايد نكات زير قيد شود:
بند 3 تعيين خواسته و به اي آن مگر آنكه تعيين بهاممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
ماده 55 همين كه ورقه اجرائيه به اقامتگاه محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است كه در ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد يا با محكوم له قراري براي اجراي حكم داده و رئيس اجرارا از قرار مزبور (كه بايد مصدق محكوم له باشد) مسبوق نمايد و يا مالي از خود نشان بدهد كه با فروش آن بتوان مفاد حكم را بموقع اجرا گذاشت .
ماده 279 اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده وكلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند لكين ازفردي هم كه عرفا" معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
در مورد سئوال فوق از طرف اداره حقوقي چنين پاسخ داده شده : بر طبق بند3 از ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني مدعي بايد خواسته و بهاي آن را در دادخواست تعيين نمايد و در مورد سيوال كه خواسته تعدادي پرتقال يا مقداري شالي است و مورد حكم قرار گرفته تعيين بهاي خواسته تكليف قانوني مدعي بوده است والا محكوم بع عين كلي است و در اينصورت محكوم له الزامي به قبول مبلغ بهاي خواسته كه دو هزرا ريال است ندارد بلكه در صورت عدم قبول محكوم له اجرا بايدمستندا" بماده 55قانون تسريع و بمستنبط از ماده 279 قانون مدني محكوم به را كه مثلا"تعدادي پرتقال بوده از محكوم عليه اخذ و بمحكوم له تسليم نمايد و در صورتكيه محكوم عليه از تسليم محكوم به متعذر باشد بايستي محكوم به بقيمت روز اجراي حكم (قيمت روزيكه حكم بموقع اجرا گذاشته ميشود) تقويم وبهاي آن از محكوم عليه دريافت شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

114