سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۹۶۹
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - تابعيت - اعتبار ازدواج غيرمذهبي با زن غير مسلم درخارج ازكشور


شماره : تاریخ : 30/6/1346

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

94                شماره 55هفته دادگستري صفحه 26

چنانچه در خارج از ايران مردي ايراني مسلمان با يك زن كاتوليك تبعه خارجه بطور غير مذهبي يا در كليساي كاتولكي ازدواج كرده اعتبار چنين ازدواجي از نظر قوانين ايران چيست ؟
با توجه به ماده 969 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 969 اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.
در موردسئوال فوق اداره حقوقي برمبناي نظريه مشورتي كميسيونهاي حقوق بين الملل خصوصي و حقوق مدني در تاريخ 30/6/1346 چنين پاسخ داده است :
اصول ازدواج از دو جهت مورد توجه است : اول ازلحاظ ماهيت و ثبوتي .دوم از جهت اثباتي .بنظر مشورتي اين اداره ازدواج مرد مسملانايراني با زن مسيحي غير ايراني با رعايت مفادمواد 1041و1045 تا1061 قانون مدني ايارن و شرائط صحت نكاح كه در مواد1062 تا1070 قانون مذكور وجود دارد در هرنقطه اي كه واقع شده باشد ماهيتا" صحيح است اما اثبات وقوع آن موكول به اين است كه در حدود مقررات ماده 969قانون فوق وسايردستورالعملهاي قانوني در محل به ثبت برسد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

110