سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۵۸۲
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - رابطه مالك و مستاجر - درخواست تخليه احد از شركاء عليه مستاجر ملك مشاع


شماره : تاریخ : 10/9/1350

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

298          شماره 128127 هفته دادگستري صفحه 2827

هرگاه عين مستاجره ملك مشاع باشد، بدرخواست يكي از شركاءدادگاه ميتواند حكم تخليه آن را صارد نمايد يا خير؟
درباره پرسش بالا، اداره حقوقي در تاريخ 15/10/1350 طبق نظريه جلسه 10/9/1350 كميسيون مشورتي حقوق مدني ، چنين پاسخ داده است :
مطابق ماده 30 قانون مدني (هرمالكي نسبت به مايملك خودحق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر درمواردي كه قانون استثناء كرده باشد) چون موادقانون مدني درباره شركت درجهت تجويز تصرفات شريك مشاع تنظيم گرديده و مواد581و582 قانون مزبور نيز دلالت بر ممنوعيت تصرفات چنين شريكي ندارد و بلكه فقط دليل مسئوليت شريك متصرف د قبلا شركاء ديگر ميباشد و دعوي تخليه هم از حقوق مسلم هر مالكي است بنابراين تخليه عين مستاجره بدرخواست يكي از شركاء بلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113