سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۵۸۸
در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - حساب جاري مشترك در بانك - فوت يكي از شركاء حساب جاري


شماره : تاریخ : 22/8/1354

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

26               شماره 50 هفته دادگستري صفحه 30

در موردي كه دو يا چند نفر حساب جاري مشترك در بانك بازنمايندو هر يك به تنهائي اجازه برداشت از موجودي مشترك را داشته باشند در صورت فوت يكي از آنان وضع حساب چه خواهد شد و به هر يك از شركاء چه مبلغ از موجودي تعلق خواهد گرفت ؟

با توجه بمواد537و588 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 537 شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري ياقبول مالي مشاعا" در ازاء عمل چندنفر و نحوه اينها.
ماده 588 درمواردذيل شركاء ماذون درتصرف اموال مشتركه نميباشند.
1 درصورت انقضاءمدت ماذونيت يا رجوع ازآن درصورت امكان رجوع .
2 در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 22/8/1354 چنين اظهارنظركرده است :
با توجه بمواد537و588 قانون مدني درصورتي كه دوياچندنفر در بانك حساب جاري مشترك باز كنند و هر يك اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترك را داشته باشن در صورت فوت يكي ازشركاء سهم شريك يا شركاي ديگر نصف يا ثلث يا ربع (بتناسب عده شركاء موجودي مشترك است ولي شريك يا شركاء زنده حق تصرف در وجوه مذكور و استفاده از حساب مشترك را نخواهند داشت تا تشريفات قانوني راجع بشريك متوفي انجام وسهم او تعيين گردد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109