سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۴۸۹ اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - ادعاي حق برعين و منفعت عين مستاجره بايد بطرفيت موجر و مستاجرهر دو صورت گيرد


شماره : 800 تاریخ : 31/3/20

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور  برحسب مستفاد ازعنوان کلی ماده 489 قانون مدنی در هرموردی که ادعای برعین و منفعت تحقق پیداکند جایز نیست که رسیدگی تنها به طرفیت مستاجر از غیرصورت گیرد بلکه دخالت موجر نیز لازم است تا با مراعات پاسخ او و متصرف هر دوحقیقت امر مکشوف شود .   مرجع :  مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )  ازسال 1311 تاسال 1330  تالیف : احمدمتین  اسفندماه 1330 

قانون مدنی - ادعاي حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن - لزوم طرح دعوي براي اثبات حق بطرفيت مالك و ومستاجر هر دو


شماره : 1303 تاریخ : 6/8/26

حكم شماره : 1303 - 6/8/26

راي شعبه 4 ديوان عالي كشور
برطبق ماده 489 قانون مدني هرگاه شخصي كه نسبت به مستاجرملكي مزاحمت دارد مدعي حقي نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواندعين مزبور را از يد مستاجر انتزاع كند مگربعد از اثبات حق بطرفيت مالك  ومستاجر بنابراين اگرمزاحم انتزاع ملك را نخواهد و فقط اختلاف در منافع باشد اين مورد مشمول آن ماده نخواهد بود.

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330