سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۲۵۴
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده‌ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - حجروقيمومت - خروج از تحت قيمومت


شماره : تاریخ : 25/7/1343

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

59               شماره 30هفته دادگستري صفحه 305

آيا صغاريكه بسن 18 سال تمام ميرسند خودخبود و بدون مراجعه به دادگاه از تحت قيمومت خارج ميگردند؟
با توجه بمواد1254 قانون مدني و قانون راجع برشد متعاملين مصوب 13 شهريور ماه 1313 كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 1254 خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما"يا توسط مدعي العموم حوزه ايكه مولي عليه در آنجاسكونت دارديانماينده او به محكمه ابتدائي همان حوزه داده شود.
ماده واحده از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كسانيرا كه بسن 18سال شمسي تمام نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند مگر آنكه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع بطرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت شده باشد.اشخاصي كه بسن 18سال شمسي تمام رسيده اند در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب ميشوند مگر آنكه عدم رشدآنها بطرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت گردد مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آنها است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 25/7/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
با توجه بقسمت اخير ماده واحده قانون راجع برشدمتعاملين به اين بيان (اشخاصي كه بسن 18 سال شمسي تمام رسيده اند درمحاكم عدليه و ادارات دولتي ودفاتر اسناد رسمي رشيدمحسوب ميشوند) ماده 1254 قانون مدني ناظر بغير صغار استو از صغارپس ازرسيدن بسن 18 سال تمام خودبخود رفع حجر ميشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

110