سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۳۰۵
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - تاريخ قابل اجرا بودن تصويبنامه


شماره : تاریخ : ۱۹/۱۱/۱۳۴۲

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

2                 شماره 3هفته دادگستري صفحه 41

1 - تصويب نامه
2 - تاريخ قابل اجرا بودن تصويبنامه


تاريخ صدور تصويبنامه ، تاريخ تنظيم و امضاء آن درهيئت دولت است يا تاريخ ثبت در دفتر نخست وزيري ؟
باتوجه بمواد1287 و1305 قانون مدني كه عينا" درج ميگردد ، 
ماده 1287 - اسناديكه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه بنفع او وصيت شده معتبر است .
كميسيون مشورتي اداري و مالي و اقتصادي اداره حقوقي در جلسه مورخه 19/11/1342 در مورد سوال فوق چنين اظهارنظركرده است :
مطابق ماده 1287قانون مدني ، تصويبنامه سندي است رسمي و مطابق ماده 1305همين قانون تاريخ تنظيم در اسنادرسمي معتبراست و تاريخ تنظيم هم در تصويبنامه تاريخي است كه تصويبنامه امضاء مي شود و ثبت در دفتر نخست وزيري و ابلاغ آن براي اجرا جزء تنظيم نيست بلكه از مقدمات اجراست و غرض از تاريخ صدور همان تاريخ تنظيم و تاريخ امضاء تصويبنامه است نه تاريخ ثبت در دفتر نخست وزيري زيرا تصويبنامه بدون ثبت در دفتر نخست وزيري هم از نظرتنظيم چيزي كم ندارد و درست مانند راي محكمه است كه تاريخ صدور آن همان تاريخ امضاء راي از طرف قاضي است نه تاريخ پاكنويس و ثبت راي در دفتر محكمه .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109