سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۳۰۶
حذف شده است.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - بردن كسي رابه منزل وتهيه مخارج او،ظاهردرتبرع نيست


شماره : 1736 تاریخ : 21/6/1321

راي شماره : 1736 21/6/1321

راي شعبه يك ديوان عالي كشور
"چون دعواي خواهان حسب مندرجات پرونده آن است كه مدت ده ماه مخارج فرجامخوانده واتباع اورامتحمل شده ومشاراليه ازتاديه وجه آن امتناع داردبنابراين استدلال دادگاه دائربه رددعوي اقامه شده مبني بر اينكه بردن كسي رادرمنزل وتهيه مخارج اوظاهردرتبرع است صحيح نيست چه اين كه عرفامباشرت مخارج دراين موردظهوري درتبرع نداردوهمچنين استناد دادگاه بماده 1306بيموردبنظرمي رسدزيرامستندخواهان عقدقراردادنبوده تادعوي مشمول ماده مستندبهاباشدلذارسيدگي ناقص وحكم فرجامخواسته به اتفاق آراءشكسته مي شود..."

* سابقه *
رويه ديوان كشوربرشكستن
درموردي كه دادگاه پذيرائي ازكسي راظاهردرتبرع دانسته است
ماده 265قانون مدني
كسي به دادگاه بخش شكايت نموده كه خوانده بامشاراليه قرارداد شفاهي بسته ومدت ده ماه درمنزل خودازاوپذيرائي مي كرده واكنون ازپرداخت هزينه اين مدت كه معادل باخواسته است خودداري مي كند.
دادگاه پس ازبازجوئي محلي وتعيين كارشناس براي تعيين مبلغ هزينه بنابه گواهي گواهان مدت اقامت خوانده رادرخانه خواهان نه ماه تشخيص داده وبموجب راي كارشناس ميزان هزينه رابدواهزاروپانصدريال تعيين وخوانده رابه پرداخت همين مبلغ بعلاوه خسارات غيابامحكوم ساخته است .
خوانده ازاين حكم پژوهش خواسته ودادگاه شهرستان پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
خلاصه ومفاددعوي خواهان به استنادورقه استشهاديه وشهادت شهوداين است كه خوانده باكسانش مدت ده ماه نزدخواهان بوده وهزينه آنهارامتحمل شده وچون باتوجه به كيفيت اظهارات طرفين بافرض اينكه كس ديگري رادر منزلش پذيرائي نمايدظاهردرتبرع است مگراينكه خلاف آن ثابت گرددو استنادخواهان به ورقه استشهادواينكه بين طرفين راجع به هزينه پذيرائي قرارداده بودنظربه اينكه قراردادي ابرازنشده ودعوي قراردادبه وسيله شهادت شهودموافق ماده 1306قانون مدن قابل اثبات نيست بنابه مراتب مرقومه دعوي خواهان بهرتقديربيوجه بوده وحكم پژوهشخواسته گسيخته و خواهان به رددعوي محكوم مي شود)
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه يك ديوان كشورپس ازرسيدگي در حكم شماره 1736مورخ 21/6/21چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني "
جمعه 30بهمن 1321                 صفحه 500 و501