سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۹۴۷(حذف شداصلاحی ۱۳۸۷)
 
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - سهم الارث زوجه از قنات


شماره : تاریخ : ۱۰/۱۰/۱۳۴۵

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

8                 شماره 49هفته دادگستري صفحه 7

1  ارث .
2  سهم الارث زوحه از قنات


آيا عيال متوفي از قنات ملكي او نيز ارث ميبرد و حق دريافت مال الاجاره قنات را دارد؟

با توجه بماده 947 قانون دني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 947 زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد و نه از عين آنها و طريق تقويم آنستكه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاءدر زمين بدون اجرت تقويم ميگردد.

در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 10/10/1345 چنين اظهارنظركرده است :
چون بموجب ماده 947قانون مدني زوجه ازقيمت ابنيه ارث ميبردنه از عين آنها و اينكه قنات مسحدثه نيز از مصاديق ابنيه بمعناي اعم است لذا زوجه درسهم خوداستحقاق دريافت قيمت قنات رادارد و چون حقي به عين نداردحق دريافت مال الاجاره آن رانخواهدداشت .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109