سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۲۴۴
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - حجر و قيمومت - عزل قيم - عدم تسليم صورتحساب


شماره : تاریخ : 2/11/1342

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

58                شماره 15هفته دادگستري صفحه 228

بموجب ماده 1244 قانون مدني قيم بايد لااقل سالي يكمرتبه حساب تصدي خود را بمدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهدبتقاضاي مدعي العموم معزول ميشود.
بنابمراتب آيا در مواردي كه صغير فاقد درآمد مكفي است تكليف چيست ؟
كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي مورخ 2/11/1342 چنين اظهارنظر كرده است .
ماده 1244 ناظر بمواردي است كه مولي عليه قيم داراي مال است و قيم از دادن صورتحساب تصدي سالانه خودداري مينمايد ودرصورتي كه احراز شود كه صغير داراي مال نيست يا اينكه درآمدسالانه صغير كمترازمخارج ضروري او يا معادل آن باشد چون شبهه تضييع مال صغير نميرود دادستان مكلف به تقاضاي عزل قيم بعلت ندادن صورتحساب نيست

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

110