سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 16- هركس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً باداره یا دایره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود- در مقابل عرض- حال باید رسید داده شود- در صورتیكه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آنرا نزد دفتر محكمه ای كه مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائی محل میدهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه ای وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدائی در این موضوع قاطع است. 


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون ثبت - اعتراض بر ثبت - طرح مستقيم دعوي اعتراض بر ثبت در دادگاه


شماره : تاریخ : 2/9/1353

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

370             شماره 155هفته دادگستري صفحه 10و11

معترض به ثبت ملكي بجاي آنكه دادخواست خود را بدستور ماده 16 قانون ثبت به مرجع ثبتي بدهد آنرا مستقيم در دادگاه مطرح ساخته است تكليف دادگاه چيست ؟
اداره حقوقي با طرح استعلام در كميسيونهاي مشورتي حقوق مدني و آئين دادرسي مدني پاسخي بشرح زير در تاريخ 2/9/1353اعلام نموده است :
گرچه بموجب ماده 16 قانون ثبت ، اعتراض به ثبت ملك بايدبه اداره ثبت تسليم گردد و از آن طريق به دادگاه فرستاده شود، ولي در صورتيكه عرضحال اعتراض در مهلت قانوني مستقيما" به دادگاه تسليم شود، مجوزي براي رد آن وجود ندارد،منتهي ازجهت اينكه غرض مقنن در ماده مذكور نقض نشود، دادگاه مي بايدوصول اعتراض را باداره ثبت محل اطلاع دهد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

114

قانون ثبت - قرار عدم استماع دعوي اعتراض بر ثبت - تجديددادخواست


شماره : تاریخ : 14/2/45

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

273               شماره 46هفته دادگستري صفحه 97

چنانچه در دعوي اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع دعوي صادر شود آيا معترض بر ثبت ميتواند تجديد دادخواست نمايد؟
با توجه بمواد16و19 قانون ثبت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 16 هركس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايداز تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا90 روز اقامه دعوي نمايد عرضحال مزبوره مستقيما" باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم ميشود در مقابل عرضحال بايد رسيد داده شود در صورتيكه عرض حال در مدت قانوني داده شده باشداداره ثبت آن را نزد دفتر محكمه اي كه مرجع رسيدگي است ارسال ميدارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتبا" نظر خود را اظهار خواهد كرد و بمحاكم محكمه ابتدائي محل اطلاع ميدهد تا حاكم مزبور در جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدائي در اين موضوع قاطع است .
ماده 19 در صورتكيه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديدعرضحال فقط در ظرف دهروز پس از ابلاغ قرار ابطال براي كمرتبه ممكن خواهد بود در اينمورد عرضخال مستقميا" بدفتر محكمه صلاحيت دار داده خواهد شد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 14/2/45 بشرح زير اظهارنظر نموده ضمنا"نظريه كميسيون مذكور مورد تاييد اكثريت كميسيون قوانين ثبت نيز قرار گرفته است :
تجديددادخواست اعتراض بر ثبت بشرح مذكور در ماده 19قانون ثبت و تبصره آن فقط يكنوبت آنهم در صورت ابطال دادخواست يا رد دادخواست اوليه امكان پذير است و اگر در دعوي اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع صادر شود و معترض از قرارمزبوراعتراضي داشته باشد مي تواند درمقام پژوهشخواهي برآيدوتجديددادخواست در همان مورد باماده 19 قانون ثبت و تبصره ذيل آن انطباقي ندارد ولي چنانچه مدت 90 روز مقرر در ماه 16 قانون ثبت منقضي نشده باشد و معترض بعد از صدور قرار عدم استماع دعوي دادخواست مجدد مبني بر اعتراض بر ثبت تقديم دارددادخواست اعتراض مزبور كه در موعد داده شده قابل رسيدگي است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

114

قانون ثبت - اعتراض بر ثبت - مهلت تجديد دادخواست اعتراض بر ثبت


شماره : تاریخ :

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

375               شماره 90هفته دادگستري صفحه 20

هرگاه تجديددادخواست موضوع تبصره 19 قانون ثبت پس ازانقضاء مهلت 90 روز مقرر در ماده 16 آن قانون بعمل آيد تكليف چيست ؟
نظريه كميسيون مشورتي قوانين ثبت :
مستفاد از ماده 19 قانون ثبت آنستكه تجديد دادخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهدبودو ضرب الاجل مقرر در ماده 16 قانون مرقوم دراين قسمت قابل احتساب نميباشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

114