سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت

قانون ثبت

باب اول- تشكیلات ادرای ثبت 

باب دوم- ثبت عمومی 

فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود 

 مواد 13 و 13 مكرر- ملغی شده. 

فصل دوم- اعتراض 

فصل سوم- آثار ثبت 

فصل اول- مواد عمومی 

فصل دوم- آثار ثبت اسناد 

فصل سوم- در امانت اسناد 

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی 

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی 

باب ششم- جرایم و مجازات 

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك 

باب هشتم- مواد مخصوصه 

مواد الحاقی