سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 42- هرگاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند. 

منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گرددو مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهدشد. 

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد. 


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون ثبت - انتقال ملك مورد دعوي در جريان دادرسي به شخص ثالث - تغيير متداعيين در جريان دادرسي


شماره : تاریخ :

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

148              شماره 107 هفته دادگستري صفحه 5

اگر ملك مورد دعوي در جريان داردسي از طرف خواهان به شخص ثالث منتقل شود انتقال گيرنده ميتواند بقائم مقامي خواهان دعوي را تعقيب نمايد يا خير و در صورت صدور حكم بسود خواهان نسبت به خسارات دادرسي چگونه اتخاذ تصميم ميشود؟
نظريه كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني :
اگر ملك مورد دعوي در جريان دادرسي از طرف خواهان بشخص ثالث منتقل شود انتقال گيرنده با استفاده ازملاك بند4ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني وتبصره ماده 42 قانون ثبت قائم مقام خواهان محسوب و ميتواند دعوي را تعقيب نمايد و دادگاه بايد او را بقائم مقامي خواهان بدادرسي دعوت نمايدمگراينكه صريحا" از دعوي و تعقيب آن منصرف باشد و اگر در اصل دعوي حكم بر محكوميت خوانده صادر شود و قائم مقامي انتقال گيرنده ازخواهان در مورد خسارات دادرسي محرز گردد و خسارات دادرسي هم مطالبه شده باشد دادگاه بايدخوانده را به پرداخت خسارت دادرسي به نفع قائم مقام خواهان محكوم نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

111