سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 71- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه باموال غیرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه بثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسمیت خواهد بود. 


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون ثبت - متقاضي ثبت بايد حقوق عينه ازقبيل حق انتفاع ، ارتفاق ، ارتهان راكه درملك مورد تقاضاي ثبت وجود داردقيدنمايد و نيازي به قيدحقوق استيجاري كه ازحقوق عينيه نميباشد، نيست


شماره : 227 تاریخ : 31/1/1316

حكم شماره :  227-31/1/1316

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
بموجب قانون سابق و لاحق ثبت اسناد علاوه برتقاضاي ثبت رقبه تقاضا كننده ثبت بايد حقوق عينه را از قبيل حق انتفاع ، ارتفاق ، ارتهان كه ديگري درملك مزبور دارد قيد نمايد و آثار قانوني ثبت مزبور عبارتست ازمسموع نبودن دعوي حقي ازكسي كه نه به عنوان عين ونه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگرسندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده تمام محتويات وامضاهاي مندرجه در آن معتبراست وانكارمندرجات اسنادرسمي راجع به اخذ تمام ياقسمتي از وجه يا مال يا تعهدبه تاديه وجه تا تسليم مال مسموع نيست و لازمه آن سقوط دعاوي عينيه وحقوق ارتفاقيه وكليه علايق موجد تسلط ديگري برمورد ثبت درآن حقوق مي باشد اما اجاره و استيجاره هرچند شباهت تامه به حق انتفاع داردولي چون از حقوق عينيه نيست ذكرآن درتقاضانامه ثبت و قيدآن درسند مالكيت لازم نيست و بالفرض بطور اجمال ذكري از اجاره درسندمالكيت وتقاضانامه شده باشد فقط نسبت به تقاضاكننده رسميت دارد و راجع به اشخاص ثالث بي تاثير است ومانعي ازاستماع دعوي استيجار از اشخاص ثالث نسبت به عين ثبت شده باقيداستيجاردرورقه مالكيت نمي باشد و اين قبيل معاملات وتعهدات پس از ثبت ملك نيزبه ترتيبات مقررثبت وبه موجب ماده 177 قانون سابق وماده 71 قانون 1310 فقط نسبت به طرفين كه تعهدنموده اند وكليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنانندداراي اثرمي باشدنه نسبت به اشخاص ثالثي كه قبلا ملك به آنان اجاره داده شده باشد.

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )  - ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين -  اسفندماه 1330