سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 100- هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یكی از جرم های ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد: 

اولاً اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند. 

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید. 

ثالثاً- سندی را باسم كسانیكه آن معامله را نكرده اند ثبت كند. 

رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند. 

خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یاورقی از آن دفاتر را بكشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 

سادساً- اسناد انتقالی را با علم بعدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند. 

سابعاً- سندی را بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند. 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده