سامانه جستجو قوانین
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 14- یك سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه دیگر در مواردیكه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود. 

وظایف سردفتر كفیل نسبت به امور دفترخانه كه سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یك از شقوق مذكور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد. 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده