سامانه جستجو قوانین
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

فصل اول تشكیلات دفتر خانه 

فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها 

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران 

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران 

فصل پنجم- امورمالی 

فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران 

فصل هفتم- مقررات مختلفه