سامانه جستجو قوانین
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم از چهار هزارو یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و كمك اعاشه به كاركنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت. 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده