سامانه جستجو قوانین
قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 6- (الحاقی 21/6/1370) از هریك از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالكیت علاوه بر بهعای دفترچه مالكیت و هزینه های مربوط به هیاتها و كارشناسی معادل 50 در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملك ودر نقاطی كه ارزش منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود . 

تبصره – چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد. 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده