سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۱)در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:
الف) کانون: کانون وکلای دادگستری مرکز.
ب) کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه.
ج) صندوق:‌صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
د )‌پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری.
ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت.
و) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و تمدید اعتبار شده و توسط مراجع ذیصلاح کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.
ز ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون.
ح ) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون.
ط ) دوره کارآموزی: مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی.
ی ) محل اشتغال : محلی که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.
ک ) محل کارآموزی : محلی که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی ، تعیین می شود.
ل ) وظایف یا تکالیف :‌کلیه اموری که کارآموز در طی دوره کارآموزی باید انجام دهد.
م ) پایان یا ختم دوره کارآموزی: اتمام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون.
ن) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره کارآموزی.
س) تمدید دوره:  مدتی است که برای جبران نقصان در انجام تکالیف ، به دوره کارآموزی اضافه می شود.
ع) تجدید دوره: عبارت از این است که یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد. ( به استثنای آموزش رایانه و تکلیف مقرر در بند 6-11 مشروط به اینکه قبلاً انجام شده باشد).
ف)انتفای دوره:  ملغی الاثر شدن کارآموزی است . پذیرش مجدد طبق مقررات مربوط خواهد بود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده