سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

فصل اول : کلیات و تعاریف

 فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن

 فصل سوم : تکالیف کارآموزی

فصل چهارم :‌پایان دوره و اختبار

فصل پنجم: تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی

    فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست

فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی