سامانه جستجو قوانین
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 6 - وكلا نمي‌توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‌اند دفتر وكالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملا فعاليت‌وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است.
‌در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت.
‌تبصره 1 - ادامه وكالت در پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاي متبوع، وكالت از خويشاوندان تا‌درجه سوم از شمول اين ماده مستثني است . در صورتي كه حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.
‌تبصره 2 - محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص خواهد شد.
‌تبصره 3 - كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن‌احراز شود با تاييد رييس كانون و راي دادگاه انتظامي كانون پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهد شد.
‌كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي‌باشد را ندارند.
‌تبصره 4 - كساني كه داراي رتبه قضايي بوده‌اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره به‌ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاي درجه 3 الي 6 خواهد بود.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده