سامانه جستجو قوانین
آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 36
كارآموز موظف است در دوره كارآموزي تكاليف ذيل را تحت نظر كانون انجام دهد:
1.   كارهاي معاضدت قضائي كه از طرف شعبه معاضدت قضائي يا رياست كانون رجوع مي‌شود.
2.   حضور در سخنراني­ها.
3.   حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي چهار مرتبه.
4.   تهيه گزارش چند پرونده كه به او رجوع مي‌شود.
5.   كاركردن در كانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضائي يا راهنمائي يا ساير كارهاي اداري و دفتري.
6.   كاركردن نزديكي از وكلا با سابقه دادگستري.

بررسي ماده در رويه قضايي


آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستری - وكالت كارآموز - طرح دعوي از طرف كارآموز وكالت


شماره : تاریخ : 16/4/54

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

352            شماره 149 هفته دادگستري صفحه 1211

با توجه بمواد 1و 8 قانون وكالت مصوب 1315 و تبصره ذيل ماده 8 مذكور و ماده 38 آئين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلا مصوب 1334 اگر وكالت نامه را كارآموز مستقلا بنام خود تنظيم ودرحاشيه يا ذيل آن وكيل سرپرست بنويسد وكالت با نظارت اوست ، آياكارآموز مستقلا" حق تسليم دادخواست و تعقيب دعوي را دارد يانه ؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري برمبناي نظرمورخ 16/4/54كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني پاسخ قضيه را چنين اعلام داشته است :
نظر بماده 7 قانون استقلال كانون وكلاء دادگستري ومواد31و 36و46 آئين نامه لاحيه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1334 كه متقاضيان پروانه وكالت دادگستري بايد واجد شرايط قانوني لازم براي وكالت در دادگستري باشند و مدتي نزد يكي از وكلاي دادگستري كارآموزي نمايندو با توجه باينكه اصولا طي دوره كارآموزي براي آشنائي بيشتر كارآپوز به اموروكالت دادگستري است وماده 38 آئين نامه هم صريحا" اجازه داده كه كارآموز از صاحب كار حق الزحمه دريافت كند ودريافت حق الزحمه هم مستلزم اقدام كارآپوز در تعقيب پرونده است بنابراين اگر كارآموز وكالت با تصويب سرپرست كارآموزي خود، وكالت دعوائي را پذيرفته باشد، اقدام مستقيم او در تعقيب پرونده بلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

114