سامانه جستجو قوانین
آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستری

آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستری

بخش اول ـ انتخاب هيئت‌مديره

بخش دوم ـ انتخابات هيئت رئيسه و عامله كانون و وظايف آن

بخش سوم ـ پروانه وكالت و كارآموزي

بخش چهارم ـ ترفيعات

بخش پنجم ـ دادسرا و دادگاه انتظامي

بخش 6 ـ تخلفات و مجازات آنها