سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 13 ـ همین‌که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آنبه‌اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته‌،اقدامات لازمه از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده