سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

بحث اول ـ سازمان اداره تصفیه‌

مبحث دوم ـ اقدامات تامینی اداره تصفیه‌

مبحث سوم ـ دعوت بستانکاران‌

مبحث چهارم ـ اداره اموال‌

مبحث پنجم ـ رسیدگی به مطالبات‌

مبحث هفتم ـ تقسیم وجوه حاصله از فروش‌

مبحث هشتم ـ خاتمه ورشکستگی‌

مبحث نهم ـ مقررات مالی‌

مبحث دهم ـ مقررات مخصوص‌