سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 47 ـ پس از انقضای مدت نام‌برده‌، اداره مبادرت به پرداخت سهام‌هر یک می‌نماید. بستانکاری که کاملا به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. در موردی که قسمتی از طلب پرداخت‌ می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد. در مورد فروش غیرمنقول ‌اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بهعمل می‌آید.اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تادیه گردد سهمیه ‌مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد. پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوقآنها کاملا تادیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد. بستانکار فقط درمورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده