سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 48 ـ تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضای مدت مذکور درماده‌36 ممکن است به عمل آید.
به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی ‌داده خواهد شد.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده