سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 41 ـ شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره دردسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه‌را کسب نماید، آگهی فروش شامل مکان‌، روز و ساعت مزایده‌خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام‌به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقوله‌ دارند نسخه‌ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی‌ای که بهعمل آمده به ‌آنها اعلام خواهد گردید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده