سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 40 ـ اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود. در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:
1 ـ اگر هیاتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده 480قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند،
2 ـ وقتی که مال در بورس و یا در بازار قیمت معینی دارد اشیای‌ مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر این‌که ‌رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده