سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 42 ـ اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچیبه‌کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب‌نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می‌گردد مشروط بر این که پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی‌،فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود.در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول بهعمل آیداموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده