سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 28 ـ اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث ‌است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوا نمایند. کسی که در ظرف ده روزبه دادگاه صلاحیت‌دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهدبود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده