سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 23 ـ اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته‌شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به ‌تصفیه اختصاری می‌نماید مگر این که از بستانکاراندرخواست کندکه کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلا بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع ‌بستانکاران اقتضاء می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش ‌اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام‌می‌دارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده