سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 24 ـ اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قیدمی‌نماید:
1 ـ تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که‌در حکم دادگاه تعیین شده باشد)،
2 ـ اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به این‌که ادعای ‌خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل‌یا رونوشت گواهی شده‌) به اداره تسلیم دارند.
اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید،
3 ـ اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام‌برده خود رامعرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی‌بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب‌) مذکور در ماده 54 محکوم‌خواهند شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تادیبی ‌از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید،
4 ـ اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام‌برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر این‌که عذر موجهی داشته باشند،
5 ـ دعوت اولین جلسه هیات بستانکاران که منتها در ظرف بیست‌روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمنا، قید شود کسانی که بامتوقف مسؤولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌تواننددر جلسه حضور به هم رسانند.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده