سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 58 ـ بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال‌ مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران‌ قرار داده می‌شوند.
طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی که‌ دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بهترتیب‌طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال ‌متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول‌:
الف ـ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف‌؛
ب ـ حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل ‌از توقف‌؛
ج ـ دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت‌سه ماه قبل از توقف‌.
طبقه دوم‌:
طلب اشخاصی که مال آنها به‌عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ‌ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومیت مدیون شده است‌. این نوع طلب در صورتی دارای حق‌تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومیت یا ولایت و یا درظرف ‌یک سال پس از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم‌:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون‌ و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است‌.
طبقه چهارم‌:
الف ـ نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی‌؛
ب ـ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن‌که ازدواج اقلا پنج‌سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون‌محسوب می‌شود.
طبقه پنجم‌: سایر بستانکاران‌

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب - ورشكستگي - وصول عشريه اجرائي از مال محكوم عليه ورشكسته - اجراي قرار تامين خواسته عليه ورشكسته بنفع چند نفر از بستانكاران 4 - اجراي حكم به نفع چند نفر از بستانگاران ورشكسته


شماره : تاریخ : 15/7/1350

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

39              شماره 73 هفته دادگستري صفحه 87

عده اي از طلبكاران وشكسته اي عليه مدير تصفيه اقامه دعوي نموده اند و در نتيجه حكم بر محكوميت مدير تصفيه بپرداخت اصل خواسته و خسارات صدور يافته اجرائيه نيز صادر گرديده است در اينصورت آيا: قبل از تصفيه كامل امورورشكستگي بوسيله مديرتصفيه اجراي دادگستري ميتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبكاران كه حكم دادگاه را در دست دراند قبل از تصفيه ، اموال ورشكتسه را بفروش رسانيده طلب چند نفر طلبكار مذكور در فوق را بدهد و آيا صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن بنفع چند نفر طلبكار صحيح است ؟
با توجه به ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 269 درخواست كننده تامين در استيفاء طلبش از مال مورد تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 58 بستانكراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم برساير بستانكاران قرار داده ميشوند.
طلب هائي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب هائي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده بترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود:
طبقه اول : الف حقوق خدمه خانه براي مدت سه سال آخرقبل از توقف .
ج دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم : طلب اشخاصي كه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است .
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت و يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم طلب پزشك و داروفروش ومطالباتي كه بمصرف مداواي مديون و خانوده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است .
طبقه چهارم : الف نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني
ب مهريه زن تا ميزان 10000 ريال بشرط آنكه ازدواج اقلا" پنج سال قبل از توقف شده باشد و نسبت به مزااد جزء ساير ديون محسوب ميشود.
طبقه پنجم : ساير بستانكاران
در مورد سئوال فوق اداره خققوي در تاريخ 15/7/1350چنين پاسخ داده است :
دايره اجراي دادگستري نميتواندوجوهي راكه ازمال ورشكستگان در صندوق دادگستري است بابت عشريه اجرائي بردارد زيرامعلوم نيست كه سهم غرمائي اجرائيه چه اندازه ميشود، مبلغ طلب اجرا وقتي قطعي مميشود كه موعد تقسيم وجوه طلبكاران رسيده باشد آنهم پس از طي كليه تشريفات قانوني .
2 دايره اجراي دادگستري نميتواند در ازاء طلب چند نفر طلبكار كه حكم دادگاه را در دست دارند ولي منتهي به صدور اجرائيه شده باشد اموال ورشكستگان را بفروش برساندوطلب چند نفر محكوم له را بدهد.اينكار از وظايف مدير تصفيه است وچون در000اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد مقررات قانون تجارت د رمورد ورشكستگي بايد رعايت شود.اينكه آيا دادگاه حق دارد بتقاضاي طلبكارورشكسته مبادرت بصدورقرارتامين خواسته نمايد يا نه سابقا" بين دادگاهها در مورد اجراي ماده 269 قانون آيين دادرسي مدني در مورد ورشكستگان اختلاف نظر وجود داشت تا اينكه بر طبق راي شماره 193271/10/1339 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مقررشد0(چون موافق ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيبي خاص مقرر داشته كه به همان نحو بايد خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر تصريح و تعيين شده و از بستانكاراني كه ازاموال متوقف طلب خود رابوسيله دادگاه تامين كرده اند قيدي ديده نميشود بنابراين كلهي ديان بجز كسانيكه قانون صراحتا" استثناء نموده ازاموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آيين داتدرسي مدني ناظر به موردمذكور در فوق نبوده و در اين مورد كه حكم خاصي موجوداست قابل اعمال نميباشد بنابراين راي شعبه دوم ديوان عالي كشورصحيحا" صادر شده وطبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328براي دادگاهها لازم الاتباع است 0)

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109