سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 5 ـ مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم ‌توقف را صادر کرده است‌. شکایت به هیچ‌وجه جریان کار را توقیف‌نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت‌، جبران‌ناپذیر وادله شاکی قوی باشد، دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد. دراین‌صورت‌، دادگاه مکلف است معجلا و خارج از نوبت در جلسه اداری‌ به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد،دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت‌، دستور لازم بهاداره‌تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیهرا باطل نماید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده