سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 37 ـ اسنادی که در ارائه آنها تاخیر شده در صورتی که عذر موجهی ‌در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی هزینه‌ای که در اثر این تاخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب‌است‌. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح‌ صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز بهوسیله ‌آگهی مطلع می‌سازد.
بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده