سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 15 ـ اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها،مغازه‌ها، کالا و کارخانجات می‌نماید مگر این‌که بتواند تحت نظارت‌خود آنها را اداره نماید.
اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد، برگهایبهادار،دفاتر تجارتی‌، دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهروموم تا وقتی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه‌،اقدام به حفظ اشیایی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است‌خواهد نمود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده