سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۰ ـ هر برگی که به اداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی ‌آن قید گردد. کلیه برگهای مربوط به امور تصفیه باید بر حسب ‌موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ای که به‌نام ورشکسته تهیه می‌شود بایگانی گردد. اسنادی که از طرف ‌بستانکاران ارائه می‌شود باید با قید شماره مندرجه در برگ ادعای‌بستانکاری به ترتیب حروف الفبا در پوشه مخصوصی بایگانی‌شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده