سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

فصل اول ـ صورتمجلسها و حسابداری

مبحث اول ـ مقررات عمومی

مبحث دوم ـ صورتمجلس‌ها

مبحث سوم ـ نگاهداری اسناد ورشکستگی‌

مبحث چهارم ـ نگاهداری دفاتر حسابداری‌

فصل دوم‌ـ اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی‌

مبحث اول ـ تهیه صورت دارایی‌

مبحث دوم ـ دعوت بستانکاران‌

مبحث سوم ـ اداره اموال‌

مبحث چهارم ـ رسیدگی به مطالبات‌

مبحث پنجم ـ تصفیه‌

مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله‌

مبحث هفتم ـ خاتمه ورشکستگی

مبحث هشتم ـ تصفیه اختصار

مبحث نهم ـ مقررات مخصوص‌