سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۴۵ ـ آگهی مذکور در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید در همان‌روزنامه که توقف اعلام شده است ضبط گردد. در آگهی مندرج درقسمت ۲ ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید اخطار شود که اگر اشخاص‌ذی نفع در ظرف مدت مقرر در ماده ۳۶ قانون به دادگاه مراجعه‌ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت‌.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده