سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۴۳ ـ هرگاه دعوای مربوط به طلبی در موقع اعلام ورشکستگی درجریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه‌بندی بستانکاران ذکر شده‌ولی اداره تا تعیین تکلیف قطعی از طرف دادگاه تصمیمی در آن باب‌نخواهد گرفت‌. اداره تصفیه می‌تواند تصمیم خود را در ظرف مدت‌اعتراض راجع به بستانکاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده‌قانون اداره تصفیه آگهی شده و به اشخاص ذی‌نفع نیز اعلام گردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده