سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۸ ـ قبض رسیدهای مذکور در ماده ۱۳ باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم به ترتیب تاریخ در پرونده جداگانه که به نام ورشکسته ‌تنظیم می‌شود بایگانی گردد. شماره‌گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چکهای قبوض هر سال به طور مجلد نگاهداری ‌می‌شود.
هرگاه قسمتی از قبوض هر دسته قبض به مصرف رسیده باشد در آخر هر سال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری‌ و در شهرستانها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری ‌تعیین می‌شود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته‌را با قید شماره‌های هر دسته چک در صورتمجلس اداری ذکر می‌نمایند.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده