سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۲ ـ اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:
۱ ـ برگ صورتمجلس‌.
۲ ـ برگ صورت دارایی.
۳ ـ برگ صورت ادعای بستانکاری.
۴ ـ برگ دعوت بستانکاران‌.
۵ ـ برگ طبقه‌بندی بستانکاران‌.
۶ ـ دعاوی مشکوک‌، ۳۸برگ انتقال دعاوی مشکوک‌.
۷ ـ برگ مزایده‌.
۸ ـ برگ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله‌.
۹ ـ برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله‌.
۱۰ ـ سند عدم کفایت دارایی.
۱۱ ـ آگهی های مربوط به شروع به عمل ورشکستگی و طبقه‌بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده