سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۳۴ ـ برای هر جلسه بستانکاران باید صورتمجلس تنظیم شود. دراین صورتمجلس نام تمام بستانکارانی که شخصا حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد، سپس گزارش مذکور در ماده ۲۶قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورتمجلس ذکر می‌شود. کلیه‌ پیشنهادات در صورت‌مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخرآن ذکر خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده