سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۴۸ ـ هرگاه موضوع مزایده مال غیر منقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا کارمند اداره تصفیه که (فلان مال غیر منقول به بهاءفلان مبلغ به آقای … واگذار می‌شود) باید در صورتمجلس قید گردد و برنده مزایده نیز آن را امضا نماید. هرگاه به بهاء ارزیابی شده‌خریداری‌ پیدا نشود باید در صورتمجلس ذکر گردد که مال غیرمنقول ‌در مزایده به فروش نرسید. هرگاه مزایده تحت شرایطی به عمل آیداین نکته نیز در صورتمجلس باید قید گردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده