سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۴۷ ـ در مورد ماده ۴۲ قانون اداره تصفیه برای هر مزایده بایدصورت مخصوصی تنظیم شود. در این صورتمجلس باید نام‌اشخاصی که مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت‌مزایده و بالاترین بهاء هر شی‌ء در آن قید شود. صورتمجلس رارئیس یا کارمند اداره تصفیه امضا می‌نماید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده