سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۲۳ ـ اداره تصفیه باید از بدو شروع به عملیات حساب تفصیلی‌برای هزینه‌های هر ورشکسته باز نماید. اسناد مربوطه به هزینه بایدبه ترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستگی مجلدشده یا با سایر اسناد مربوطه به ورشکسته نگاهداری شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده